"OPTI-MED" Sp. z o.o.

Rezonans Magnetyczny

Usługi bezpłatne
Pracownia Rezonansu Magnetycznego
nfz

Zapraszamy do Pracowni Rezonansu Magnetycznego wyposażonej w wysokopolowy system rezonansu magnetycznego o polu magnetycznym 1.5T i dużej średnicy otworu magnesu wynoszącej 70 cm.

Wykonujemy pełen zakres badań
Zaawansowane aplikacje jakie jak

Badania można wykonać bezpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zgodnie w z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, Pacjenci mają obowiązek:

  • dostarczyć oryginał skierowania na badanie w okresie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.
  • zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość zawierający numer PESEL w celu weryfikacji uprawnień pacjenta w systemie elektronicznym weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ).

 

W przypadku negatywnej weryfikacji w systemie eWUŚ, pacjenci powinni okazać inny dokument potwierdzający fakt posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego, taki jak ważna legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta lub rencisty, RMUA lub potwierdzenie ostatniej wpłaty składek ZUS (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej).

Skierowanie na rezonans magnetyczny w ramach umowy z NFZ

Skierowanie na rezonans magnetyczny powinno być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w poradni specjalistycznej realizującej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie jest ważne dopóki istnieją przesłanki wskazujące potrzebę podjęcia działań diagnostycznych i zachowuje swoją ważność do czasu jego realizacji.
Skierowanie na badanie rezonans magnetyczny w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia musi zawierać następujące informacje:

  • oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie,
  • oznaczenie pacjenta w sposób określający jego tożsamość (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),
  • oznaczenie rodzaju przedsiębiorstwa podmiotu, do którego kieruje się pacjenta na badanie,
  • rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą (kod ICD-10),
  •  inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania,
  • datę wystawienia skierowania,
  • oznaczenie lekarza kierującego na badanie (nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu, podpis lekarza). 
„OPTI-MED” Sp z o.o.

ul. 29 Listopada 14 D,
33-300 Nowy Sącz

Rejestracja osobista lub telefoniczna: +48 18 441 51 20 oraz +48 18 440 74 79

E-REJESTRACJA:

Przydatne linki - sprawdź również