"OPTI-MED" Sp. z o.o.

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zasady przetwarzania danych osobowych

Działając jako Administrator Pani / Pana danych osobowych, prosimy o
zapoznanie się z informacją niezbędną w przypadku zbierania danych
osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: OPTI-MED Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, ul. 29 Listopada 14 D, 33-300
Nowy Sącz, NIP 7343557616

Kontakt do inspektora ochrony danych

Katarzyna Dzikowska, e- mail: iod@opti-med.pl

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• Ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, w
szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację
danych podczas umawiania wizyty na odległość, jak również na
stanowisku recepcyjnym czy w gabinecie lekarskim. Podstawa prawna –
art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy
o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.
• Wypełnienia zadań podmiotu leczniczego co powoduje, że jesteśmy
zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o
prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.
• Realizacji praw pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy oświadczenia,
w których upoważniane są inne osoby do dostępu do Pani/Pana
dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Pani/Pana
zdrowia. Podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3
oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1
Rozporządzenia MZ.
• Kontaktowania pod podanym przez Panią/Pana numerem telefonu czy
adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu
konsultacji lekarskiej, przypomnieć Pani/Panu o tej konsultacji,
poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu

czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań. Podstawa prawna-
art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes

administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz
sprawniejsze zarządzanie grafikami.
• Dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności
gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.
Podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie
uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych
roszczeń i obrona naszych praw.
• Prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz związanych z tym obowiązków
podatkowych – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co
może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych. Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust.
2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
• Kierowania do Pani/Pana komunikacji marketingowej dotyczącej naszej
działalności, takiej jak oferty, informacje o towarach, usługach,
promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o
tematyce prozdrowotnej. W zależności od Pani/Pana decyzji, możemy
wykorzystywać do tego Pani/Pana adres e-mail – wtedy wysyłamy
komunikację na Pani/Pana skrzynkę poczty elektronicznej lub/oraz numer
telefonu – wtedy może Pani/Pan otrzymywać od nas sms, mms czy
połączenia przychodzące. Podstawa prawna- Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy
Administratora danych, podmioty uczestniczące w obsłudze procesu leczenia,
którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez
Administratora, podmioty uczestniczące w pozostałej obsłudze Administratora,
w tym obsłudze księgowej, prawnej, informatycznej, technicznej Administratora,

którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez
Administratora, osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający, organy
państwa i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w
szczególności do kontroli wykonania ciążących na Administratorze obowiązków
(w szczególności: urzędy skarbowe, PIP , ZUS, NFZ).

W przypadku zgody marketingowej: Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych
mogą być: upoważnienie pracownicy Administratora danych, podmioty, którym
zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez
Administratora, osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego możliwe będzie wyłącznie
na Pani / Pana wyraźny wniosek. Dotyczy również zgody marketingowej.
W szczególnych przypadkach związanych z awarią urządzeń diagnostycznych,
gdy ich naprawa nie jest możliwa na terenie Unii Europejskiej, Pana/Pani dane
mogą być udostępnione firmie serwisującej poza UE.

Przechowywanie danych osobowych

Pani /Pana dane osobowe są przechowywane:
• w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia
obowiązków, wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją
zadań w interesie publicznym (art. 6 ust 1 lit c i e RODO) przez okres
konieczny do realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych
przepisów prawa,
• w przypadku przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO ) dane
będą przechowywane nie dłużej niż w okresie 6 lat od daty rozwiązania
umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec
przetwarzania w takim celu,
• przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby zawarcia i
realizacji umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO) od momentu zebrania danych
przed zawarciem umowy lub ich zebrania w trakcie realizacji umowy do
czasu rozwiązania umowy lub realizacji po okresie jej rozwiązania (np.
reklamacja).
• w przypadku przetwarzania danych osobowych uzyskanych na podstawie
udzielonej zgody, Pani/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu

cofnięcia przez Panią/ Pana na przetwarzanie danych.(art. 6 ust 1 lit a lub
f RODO).

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się na podstawie
udzielonej zgody ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wymóg podania danych i konsekwencja braku podania danych

Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy
jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób
określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z
wykorzystaniem jego danych osobowych.
W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji
wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów
rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania
Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością
wystawienia faktury czy imiennego rachunku.
Jeżeli podaje nam Pani/Pan swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to
na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową
udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzyma Pani/Pan od nas
potwierdzenia wizyty czy nie będzie miała Pani możliwości odwołania jej poprzez
np. telefon lub SMS. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również
odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia
nie uniemożliwia skorzystania z usług administratora oraz podmiotów i
jednocześnie ma Pani/Pan prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w
dowolnej chwili.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym ich profilowaniu.

Skróty i definicje
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015
r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu
jej przetwarzania;